Որոնման արդյունքները

 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Առաջին գիրք (Ժ)

  Մինչ երկու մելիքները տխուր հուսահատության մեջ նախատում էին իրանց անհեռատեսությունը, պախարակում էին իրանց դանդաղկոտությունը, այդ միջոցին բանտապետը դուրս էր բերո...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Առաջին գիրք (Թ)

  Կեսօր էր արդեն։ Խանի վրանի առջևի հրապարակի վրա, դեպի աջ կողմը, կարգով շարված էին երկու հարյուր զինված ձիավորներ խանի հեծելախմբից, հրացանները պատրաստ ձեռներին բ...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Առաջին գիրք (Ը)

  Երբ երկու մելիքները հեռացան, խանը գտնվում էր մի տեսակ հոգեկան բերկրության մեջ։ Առասպելական գանձի պատմությունը այն աստիճան գրգռել էր նրա ագահությունը և այն աստի...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Առաջին գիրք (Է)

  Կանանոցի չադրներից փոքր-ինչ հեռու կազմված էին երկու վրաններ, նրանցից մեկը փառավոր, ընդարձակ և գեղեցիկ էր, իսկ մյուսը փոքր և հասարակ։ Առաջինի բարձր, նիզականման ս...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Առաջին գիրք (Զ)

  Դուրս գալով Սյուրիի վրանից, Ահմեդը դիմեց դեպի մի վրան, որ բավական հեռու էր կանանոցից և գտնվում էր անտառի խորքում։ Այստեղ կային մի քանի ուրիշ վրաններ ևս, որ հատ...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Առաջին գիրք (Ե)

  Առավոտ էր։ Արեգակի առաջին ճառագայթները կորչում, անհետանում էին մոխրագույն մառախուղի մեջ, որ պատել էր Ղարաբաղի լեռների գագաթները։ Խիտ անտառները դեռ մրափում էին ...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Առաջին գիրք (Դ)

  Մինչև հրեան կպատրաստե կնիքները, ես կպատմեմ մի անցք, որ պատահեց մոտավորապես տասնևհինգ տարի առաջ։Սեֆեվիների ժամանակ, երբ ավղանները արևելքից օրըստօրե զորանում էին,...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Առաջին գիրք (Գ)

  Հարունը Օրդուբաթի հրեա ոկերիչների մեջ միակ վարպետն էր, որ բացի ոսկերչությունից գիտեր և կնիքներ փոխագրելու արհեստը։ Նա բավական հարուստ էր, ինչպես ամեն մի հրեա, ո...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Առաջին գիրք (Բ)

  1722 թվին լեզգինների ահագին բազմություն, խառն կովկասյան այլ լեռնաբնակների հետ, արշավանք գործեցին դեպի Ավղանից և Սյունյաց երկրները, և ասպատակելով Նուխու, Շամախո...
 • Րաֆֆի Դավիթ-բեկ Առաջին գիրք (Ա)

  Մինչև 1722 թվականը, այսինքն մինչև Դավիթ Բեկի հայտնվելը, հայոց մելիքները տակավին պահպանել էին իրանց նշանակությունը: Նրանք ունեին սեփական ամրոցներ, ժառանգաբար իշխ...
   
   
  
Top